Chat Zalo
Chat Facebook
0916.882.885

Hướng dẫn quản lý web trọn gói số 02

https://www.youtube.com/watch?v=adUlkTG-rGA&feature

Hướng dẫn quản trị gói website trọn gói 02
1/ Hướng dẫn quản ly danh mục hàng hóa trang chủ
-    Hình ảnh sản phẩm có kích thước 600 px – 400 px
-    Gói khối sản phẩm bán chạy.
2 Hướng dẫn quản lý danh mục, tin bài.
-     Hình ảnh trong tin tức có kích thước 600 px – 400 px
3/ Hướng dẫn cấu hình thông tin website chung.
-    Cấu hình thông tin footer, header
o    Logo có kích thước 280 px – 75px;
o    Các icon có kích thước 16px – 16 px
-    Cập nhật banner ảnh chính
o    Banner chính có kích thước 1500px – 500px;
-    Câp nhật banner ảnh phụ trái phải.
o    Kích thước 555px - 278px;

Hướng dẫn quản lý danh mục hàng hóa và hàng hóa

 

Hướng dẫn quản ly tin tức và danh mục tin tức

Tin liên quan
Lưu ý: không hỗ trợ mã HTML !